За Нас

„Интендантско обслужване” ЕАД гр. София е с основна дейност по КИД „Производство на горно облекло” и има следния предмет на дейност: производствена и търговска дейност, инженерно-внедрителска, проектно-конструкторска и технологична дейност в областта на изработването на униформени, специални и работни облекла, фуражки и украса към тях, цивилни облекла по еталон с материал на клиента (гражданска продукция), военнополево имущество и парашути, маркетинг и рекламна дейност, услуги, техническа помощ и обучение и други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина.

Дружеството упражнява дейността си съгласно организационно-производствената си структура в цеховете си в ИО ЕАД гр. София и ИО ЕАД клон Калофер. Клон Калофер е вписан в Търговския регистър на Пловдивски окръжен съд – по ф.д. № 3370/1997 г.; в Търговския регистър на Агенцията по вписванията – ЕИК 1290067780058; в НАП по ЗДДС – BG129006778; със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Карлово, гр. Калофер 4370, ул. „Христо Ботев” № 50.
Заповед

Дружеството е регистрирано с разпореждане на Министерския съвет на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и в съответствие с чл. 158 от Търговския закон.Регистрираният капитал на дружеството се състои от 1 088 756 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев, изцяло записани и внесени от държавата с принципал Министерството на отбраната.

Дружеството е със 100% държавно участие и Министърът на отбраната упражнява правата на едноличен собственик на капитала. Дружеството е вписано в Търговския регистър на СГС – по ф.д. № 8183/1997 г.; в Търговския регистър на Агенцията по вписванията – ЕИК 129006778; в НАП по ЗДДС – BG129006778.; със седалище и адрес на управление област София-град, община Столична, гр. София 1606, район Красно село, ул. „Владайска” № 48А.

Съвет на директорите

Емил Ботов – изпълнителен директор

e.botov@intob.bg

Светлозар Морфов – член на борда на директорите

s.morfov@intob.bg

нещо

Кирил Кирилов – член на борда на директорите

k.kirilov@intob.bg

Нашата Визия

„Интендантско обслужване” ЕАД се стреми да реализира своята мисия посредством изграждането на печелившо и ефективно високотехнологично производство с ярко изразени социални и екологични императиви, прозрачно и отговорно управление.

Нашата мисия

 • Висок стандарт на качеството на стоките и услугите, които предоставяме на всички наши клиенти.
 • Въвеждане принципите на Икономично производство („lean manufacturing”) – фокусиране на бизнес  процесите с максимална ориентация към пазара и отчитане мотивираността на всеки работник.

Нашата Цел

 • Осигуряване на високи стандарти за качество на продукцията;
 • Отстраняване (минимизация) на загубите от време , труд и материали (производствени ресурси);
 • Осигуряване на съответствие на мащаба на производството и потребностите на пазара (реални заявки от клиентите);
 • Намаляване на разходите и едновременно подобряване на качеството;
 • Съкращаване на сроковете за разработка и производство на продукция.

Нашите услуги

Ушиване на облекла ( панталон, сако, пола)  с плат на клиента / наш плат;
Услуга домашен текстил: пердета, чаршафи, спални комплекти, тишлайфер;
Корекция на готови изделия: смяна на копче, подгъв, корекция на дължина;
Проджба на платове.

Технически възможности

„Интендантско обслужване“ ЕАД е специализирано в производството на : униформено и полево облекло за Българската армия. Дружеството разполага необходимата производствена база , оборудване с машини и съоръжения за производството на униформени облекла.

Дружеството разполага с необходимата структура от складове за съхранение на платове, спомагателни материали и готова продукция.
„Интендантско обслужване“ ЕАД разполага с персонал и ръководен състав с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчка, както и необходимия брой технически лица, които отговарят за контрола на качеството. В дружеството е внедрена система ISO 9001:2015, която е гаранция за спазване на нужната технологична дисциплина и гарантира съответствие на изделията с изискванията на Техническите спецификации.

Нашата задача

Изработка и доставка в срок на качествено униформено, полево (камуфлажно) и друго облекло и произтичащите услуги в съответствие със съвременните тенденции и европейските стандарти за задоволяване на нарастващите изисквания на своите клиенти, най-вече в лицето на принципала Министерство на отбраната.

Нашите ценности

Стратегически

 • Развиваме се постоянно;
 • Прозрачно управляваме дружеството;
 • Работим чрез интензивен открит обмен на информация;
 • Работим в полза на нашите клиенти;
 • Работим за задоволяване нуждите на нашите клиенти;
 • Ние се стремим към партньорство с надеждни доставчици

Операционни

 • Ние постоянно се развиваме и надграждаме своите опит и умения;
 • Използваме принципи за откриване на технологични ниши в производствения цикъл;
 • Разработваме и прилагаме нови иновативни, технологии и практики;
 • Стремим се към максимално качество с оптимални разходи;
 • Повишаваме ефективността на производствения процес;
 • Подобряваме качество на нашите услуги.

Етични

 • Постигаме резултатите в екипна работа;
 • Повишаваме и укрепваме взаимното си доверие;
 • Ценим и уважаваме личността на всеки наш работник и служител;
 • Ние непрекъснато и постоянно работим за подобряване на дейността ни и създаваме ценности и методи за стимулиране на участниците в производствения процес;